Tietosuojaseloste


1.    Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Nuorkauppakamari ry (Y-tunnus 0561038-5)

PL 53

53101 Lappeenranta

2.    Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Lappeenrannan Nuorkauppakamari ry:n hallituksen puheenjohtaja

email: pres [at] jclappeenranta.fi

3.    Keitä olemme

Lappeenrannan Nuorkauppakamari on Lappeenrannan alueella toimiva nuorten aikuisten kouluttautumisjärjestö.

4.    Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Lappeenrannan Nuorkauppakamarin jäsenyyksien (koejäsen, jäsen, kunniajäsen, senaattori) ylläpito sekä viestintä- ja markkinointitoimenpiteet, kuten uutiskirjeiden lähettäminen ja ajankohtainen tiedotus kamarin sisällä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Lisäksi tietoja kerätään kamarin tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Varsinaista jäsenrekisteriämme M-Filesissa hallinnoi Suomen Nuorkauppakamarit ry.

5.    Henkilötietojen käsittely

Lappeenrannan nuorkauppakamarin jäsenrekisteriä ylläpidetään M-Files-tietojärjestelmässä, jossa on kaikkien Suomen nuorkauppakamareiden jäsentiedot ja jota hallinnoi Suomen Nuorkauppakamarit ry. Kun liityt koejäseneksi, tietosi tallennetaan jäsenrekisteriin. Järjestelmässä kirjautuneille käyttäjille näkyviä julkisia tietoja ovat nimi, jäsenstatus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja yritys (työnantaja). Jokaisella on mahdollisuus milloin tahansa muuttaa tietojaan itsenäisesti sähköiseen järjestelmään.

Käsittelemme lisäksi sinulta saamiamme tietoja, jotka olet antanut meille

  • Täyttäessäsi jäsenkyselyn
  • Tapahtumien ilmoittautumisten yhteydessä

Käsittelemme henkilötietojasi 

  • jäsenpalveluiden tuottamiseen, hallitsemiseen, kehittämiseen
  • jäsenyyden hallinnointiin
  • uutiskirjeen avulla tiedottamiseen ja mainostamiseen

6.    Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai niiden kerääminen perustuu rekisteröidyn nimenomaisesti antamaan suostumukseen. Henkilötietoja ei kerätä ulkopuolisista tietolähteistä.

7.    Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekistereiden tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tapahtumiin tai projekteihin osallistuneiden yhteystiedot voidaan jakaa tapahtumassa mukana olleiden yhteistyötahojen kesken. Henkilö voi erikseen kieltää yhteystietojen jakamisen markkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.    Henkilötietojen säilytysaika

Poistamme vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuamme tästä tiedon.

Jäsenen tietoja käsittelemme ja säilytämme niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsenenä (senaattorin ja kunniajäsenen lähtökohtaisesti koko eliniän). Kirjanpidosta ilmeneviä henkilötietoja käsitellään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Edellä esitettyjen ajankohtien jälkeen pyrimme poistamaan rekisteröidyn henkilötiedot viipymättä.

Uusiksi koejäseniksi hakijoiden tietoja käsittelemme hakuprosessin ajan ja koejäseneksi valitun tiedot siirretään jäsenrekisteri m-filesiin.

9.    Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinon ja tietosuojamenetelmin. Rekisterin henkilötietoihin pääsy on sallittu ainoastaan nimetyille hallituksen jäsenistöön kuuluville henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja/tai henkilötietojen käsittely. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn.

10.  Oikeutesi rekisteröitynä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä rekisteriselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä. Peruutus ja/tai vastustus ei vaikuta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

Laadittu 3.1.2019